Aktuality

21.03.2012 01:00

Doplněk X, aneb konec modelářů v Čechách?

(red), www.caa.cz, www.svazmodelaru.cz Doplněk X, aneb konec modelářů v Čechách?

Od března vstoupil v platnost Doplněk X leteckého předpisu L2. Doplněk X je pro modeláře provozující modely letadel dle jejich definice a do hmotnosti 20 kg pojat jako doporučení pro zajištění bezpečného létání ve vzdušném prostoru, bezpečnosti osob a majetku na zemi a životního prostředí.

 
K tomuto předpisu se na svých stránkách (www.svazmodelaru.cz) vyjádřili představitelé Svazu modelářů ČR a Klubu leteckých modelářů a oslovili i svou a nejen svou členskou základnu. Pro, bezpochyby, důležitost informací týkajících se předpisu, přetiskujeme jak vyjádření KLeMR a SMČR, tak i originál ÚCL.
 
 
Vážení modeláři,
ke dni 1.3.2012 vstoupil v platnost Doplněk X leteckého předpisu L2. Doplněk X je pro modeláře provozující modely letadel dle jejich definice a do hmotnosti 20 kg pojat jako doporučení pro zajištění bezpečného létání ve vzdušném prostoru, bezpečnosti osob a majetku na zemi a životního prostředí.
V návaznosti na Doplněk X byla též publikována směrnice „Postupy pro vydání povolení k létání letadla bez pilota na palubě“ a formulář „Žádost o evidenci pilota, UA a povolení k létání“ uveřejněné na stránkách ÚCL.
Uvedené dokumenty však i z pohledu SMČR a KLeM ČR obsahují některé pasáže, ustanovení a nařízení, které jsou v rozporu s činností a požadavky kladenými na modelářskou veřejnost, členy SMČR, občany ČR a neřeší ani možnosti zapojení cizinců do modelářské činnosti na území naší republiky. Dokumenty uveřejněné na stránkách ÚCL tak k datu 1.3.2012 omezily možnost létání modelů s hmotností nad 20 kg na dobu do vydání a splnění konkrétních podmínek platných pro vydávání povolení a evidenci pilota.
Dne 2.3.2012 představitelé SMČR a KLeM ČR informovali o těchto opatřeních zainteresovanou část poslanců Parlamentu ČR. Zároveň bylo dojednáno, s nejvyššími představiteli ÚCL, MDČR a členy Sněmovny a Senátu, uskutečnit v nejbližší době (dle časového programu) jednání k vyjasnění sporných bodů v uvedených dokumentech.
O výsledcích jednání a dalších postupech budeme členskou základnu informovat.
 
Ing. Petr Cejnar, předseda KLeM ČR     
 
Mgr. Miroslav Navrátil,  předseda SMČR
 
 
 
Provoz ostatních letadel bez pilota na palubě
 
V souvislosti s uveřejněním změny leteckého předpisu L 2 - Pravidla létání účinné od 1. 3. 2012, která upravuje podmínky provozu bezpilotních systémů jsou níže uvedeny k případnému využití odpovědi na nejčastější dotazy (FAQ) k problematice bezpečného provozování bezpilotních systémů. Dle možností a s ohledem na nové zkušenosti s jejich provozem budou FAQ průběžně doplňovány.
Budu chtít provozovat bezpilotní letadlo, jak postupovat?
 
V souvislosti s nabytím účinnosti Doplňku X leteckého předpisu L 2 dne 1.3.2012 (dostupný též na internetové stránce http://lis.rlp.cz/predpisy/predpisy/index.htm) uveřejňuje ÚCL směrnici - Postupy pro vydání povolení k létání letadel bez pilota na palubě (dále jen „Postupy“), která poskytuje podrobné informace jak postupovat při plánovaném provozu bezpilotního letadla (dále jen „UA“). 
Proč byly požadavky na UA stanoveny a podle kterého předpisu se řídí jejich provoz?
 
Česká republika je jako členský stát ICAO od roku 1944 vázána Úmluvou o mezinárodním civilním letectví (dále jen „Úmluva“) a jejími přílohami, jejichž požadavky jsou zaneseny v zákoně č. 49/1997 Sb., o civilním letectví (dále jen „letecký zákon“), v prováděcí vyhlášce k leteckému zákonu a v leteckých předpisech společně s dalšími národně platnými požadavky.
 
 Článek 8 Úmluvy (transponován do § 52 leteckého zákona) stanovuje podmínku provozu bezpilotních letadel ve formě nutnosti získání povolení k létání. Aby mohl být plně využit společenský přínos bezpilotních letadel při současném udržení stávající vysoké úrovně bezpečnosti letectví, bude zapotřebí vytvořit nemálo speciálních mezinárodních předpisů, dle nichž bude možno bezpilotní letadla navrhovat, vyrábět, plnohodnotně provozovat a stejně jako jejich provozovatele a piloty i certifikovat. Tvorba této kompletní předpisové základny již byla zahájena; dokončení však potrvá ještě řadu let.
 
 Aby byl již nyní umožněn vývoj bezpilotních letadel, získávány provozní zkušenosti a čerpány částečné výhody, které tato letadla skýtají, jsou členské státy ICAO vyzvány k tvorbě prozatímních národních pravidel, umožňujících provoz bezpilotních letadel s omezeními, která dorovnají bezpečnost na přijatelnou úroveň. Týká se to všech bezpilotních letadel provozovaných ve společném vzdušném prostoru s mezinárodním civilním letectvím, tedy i modelů letadel.
 
 V ČR od 1. 3. 2012 začíná platit Doplněk X Předpisu L 2, který rozpracovává výše zmíněný požadavek Úmluvy a Postupy, které stanoví více detailů pro jeho aplikaci.
Co je bezpilotní systém, bezpilotní letadlo, model letadla?
 
Definice a významy různého názvosloví, vč. jejich přehledného členění naleznete v Postupech.
 
Obecně jsou uvažována pouze dálkově řízená letadla, byť s různými stupni automatizace řízení, ale nikoliv zcela autonomní letadla.
Platí nějaká omezení na modely letadel?
 
Pro provoz modelů letadel s maximální hmotností nepřevyšující 20 kg jsou ustanovení Doplňku X Předpisu L2 v současné době doporučeními, jejichž dodržení je s ohledem na zachování přijatelné úrovně bezpečnosti osob, majetku a životního prostředí žádoucí. Pro modely letadel o vyšší hmotnosti je předpis závazný.
Jaký je rozdíl mezi bezpilotním letadlem a balónem?
 
Třídění letadel dle druhů stanovuje Příloha 2 Předpisu L 7. Balóny jsou druhem letadla. Balóny bez pilota na palubě jsou tedy bezpilotním letadlem. Speciální provozní požadavky závazné pro všechny balóny bez pilota na palubě (včetně rekreačního využití) uvádí Doplněk R Předpisu L 2.
Jak se určuje maximální hmotnost bezpilotního letadla?
 
Maximální hmotností se rozumí hmotnost bezpilotního letadla včetně vybavení, provozních náplní, paliva a případného nákladu před zahájením vzletu nebo maximální hmotnost schválená v rámci Povolení k létání vydaného Úřadem pro civilní letectví, bylo-li toto povolení vydáno.
Jaký je rozdíl mezi bezpilotním letadlem a modelem letadla z pohledu použití, jaké činnosti mohu provozovat?
 
Bezpilotní letadlo po splnění příslušných požadavků může provádět např. letecké práce, letecké činnosti pro vlastní potřebu, rekreační a sportovní létání, atd.
 
Model letadla může být provozován pouze pro rekreační a sportovní létání. Model letadla, který by měl být používán např. pro činnosti za úplatu, je proto už považován za bezpilotní letadlo.
Co to jsou letecké práce, letecké činnosti pro vlastní potřebu, rekreační a sportovní létání?
 
Obecná specifikace činností:
 
a) Leteckými pracemi jsou letecké činnosti, při nichž letecký provozovatel využívá letadlo k pracovní činnosti za úplatu. Leteckými pracemi se dále rozumějí vyhlídkové lety, využití letadla leteckým provozovatelem při výuce v leteckých školách a činnost leteckých škol.
 
b) Leteckou činností pro vlastní potřebu se rozumí lety, kterými zajišťuje právnická nebo fyzická osoba podnikatelskou nebo jinou činnost, k níž je oprávněna podle zvláštních předpisu. Nejedná se tedy o komerční lety za úplatu, ale o lety k zajištění vlastní podnikatelské činnosti.
 
c) Rekreačním a sportovním létáním se rozumí užívání letadla pro vlastní potřebu nebo potřebu jiných osob za účelem rekreace, osobní dopravy nebo sportu, které není uskutečňováno za účelem zisku.
 
Přesné vymezení jednotlivých činností je specifikováno v § 73, § 76, § 77 leteckého zákona.
Kde je možné UA provozovat?
 
Provoz UA je obecně povolen ve vzdušném prostoru třídy G. Tento prostor se nachází do výšky 300 m nad zemí. Provoz UA bez příslušného povolení není možný v zakázaných, nebezpečných a jiných uživatelem aktivovaných a vyhrazených prostorech.
 
Let ve větší výšce než 300 m nad zemí je možno provádět v rámci prostoru ATZ a CTR za podmínek splnění požadavků dle Doplňku X, Předpisu L2. Naopak je stanoveno výškové omezení 100 m v horizontální vzdálenosti větší než 5 500 m od vztažného bodu letiště, v řízeném okrsku letiště.
 
UA však nikdy nesmí být provozováno ve větší přímé vzdálenosti od pilota, než která pilotovi umožní trvalý nezprostředkovaný vizuální kontakt a plnou schopnost letadlo bezpečně řídit a vyhýbat se jinému provozu. Nestačí tedy vidět vlastní UA jako bod na obloze.
 
UA také nesmí být provozováno v menší než bezpečné vzdálenosti od osob, staveb a hustě osídleného prostoru. Limitní hodnoty uvádí předpis, pro UA pod 7 kg je stanovuje pilot. Je však vždy uvažována vzdálenost horizontální, tedy UA nesmí tyto osoby, stavby a prostory přelétat.
Kde se nachází jaký druh vzdušného prostoru? (TMA, CTR, ATZ, zakázané, nebezpečné, vyhrazené, atd.)
 
Vyhodnocení místa plánovaného vzletu vzhledem k druhu vzdušného prostoru lze provést za pomoci aktuální letecké mapy ICAO nebo např. v mapové aplikaci umístěné na stránkách ŘLP ČR, s.p.: http://aisview.rlp.cz/. Návod pro práci se zobrazením mapy aplikace „AIS view“ je dostupný na adrese: http://aisview.rlp.cz/zobrazeni_help_cz.pdf. Lze využít i překrytí vrstvou topo nebo orto pro zobrazení mapových či ortofotografických podkladů.
Letištní provozní zóna (ATZ)  
 
Je část vzdušného prostoru v blízkém okolí neřízeného letiště. Slouží k ochraně neřízeného letového provozu. Vertikálně začíná na zemském povrchu, horizontální hranici tvoří kružnice o poloměru 3 námořní míle (5,5 km) se středem ve vztažném bodu letiště.
 
ATZ jsou vyznačeny v letecké mapě ICAO, nikoliv však v mapové aplikaci AIS view. Lze také využít seznam všech letišť v ČR, okolo kterých se ATZ nachází, který je uveden v Letecké informační příručce AIP v Části AD 4 (přístupné na internetových stránkách http://lis.rlp.cz/).
Řízený okrsek (CTR)
 
Je část vzdušného prostoru ustanoveného v okolí letiště s řízeným provozem, sloužící k ochraně řízeného letového provozu. Vertikálně začíná na zemském povrchu, horizontální hranice jsou vyznačeny v letecké mapě ICAO nebo v aplikaci AIS view.
Koncová řízená oblast (TMA) 
 
Je část vzdušného prostoru v širším okolí letiště s řízeným provozem, která navazuje na řízený okrsek a slouží k ochraně přilétajících a odlétajících letadel. Kolem jednoho letiště může být stanoveno několik na sebe navazujících TMA s různými horizontálními a vertikálními hranicemi (s počátkem obvykle ve výšce cca 300 m nad terénem) tak, aby obsahovaly všechny příletové a odletové tratě. Hranice TMA jsou vyznačeny v letecké mapě ICAO nebo v aplikaci AIS view.
Jak zjistit, zda je aktivován omezený, rezervovaný nebo vyhrazený vzdušný prostor?
 
Informace o aktivaci těchto prostorů (LKR, TRA, TSA) na příští den lze nalézt v Plánu využití vzdušného prostoru (AUP nebo UUP), který je dostupný na stránkách ŘLP: http://aup.rlp.cz/ nebo lze zkonzultovat jeho vizuální zobrazení na http://aisview.rlp.cz/.
Co je řízený vzdušný prostor?
 
Jedná se o prostor ve většině případů začínající 300 m nad zemí, v blízkosti řízených letišť se však nachází již od zemského povrchu.
Platí nějaká omezení pro pořádání leteckého veřejného vystoupení?
 
Letecký zákon stanovuje, že letecké veřejné vystoupení je možné provozovat jen se souhlasem Úřadu. Tento požadavek platí na letecké veřejné vystoupení s účastí všech UA kromě veřejných vystoupení s výhradní účastní modelů letadel nepřesahujících maximální hmotnost 20 kg.
Co je bezpečnostní systém, který při poruše provede ukončení letu?
 
V současné době je řízení UA závislé na frekvenčním spektru, které není pro UA speciálně vyhrazeno (chráněno) a je tedy pravděpodobné, že může dojít k rušení a následné ztrátě řízení.
 
Bezpečnostní systém musí zamezit ohrožení osob, majetku a životního prostředí v případě letu mimo kontrolu pilota po ztrátě řídícího spoje a stanovený postup nebo instalovaný bezpečnostní systém musí zamezit ohrožení osob, majetku a životního prostředí při dopadu letadla poté, co systém aktivuje postup ukončení letu.
 
Nastavení tohoto systému bude závislé na daném typu UA (motorové letouny, vrtulníky, atd.). Zajištění bezpečnosti při dopadu letadla může být řešeno stanovením postupu (bezpečné vzdálenosti od osob a majetku) nebo instalací různých technických řešení, např. padáku nebo airbagu. Ani aktivace těchto systémů však nezbavuje pilota odpovědnosti za bezpečné provedení celého letu.
 

 

 

Menu

Z fotogalerie

Hlavní partneři webu

Databáze letišť

Army burza

Partneři webu

 

WebArchiv - archiv českého webu

Reklama